3. Typ dokumentu XHTML 1.1

Tato sekce je normativní.

Typ dokumentu XHTML 1.1 je plně funkční typ s bohatou sémantikou. Nemá ale tak rozmanité funkce jako typy dokumentů XHTML 1.0 Transitional nebo Frameset. Tyto typy definují mnoho prezentačních komponent, které se lépe ovládají pomocí stylů nebo podobných mechanizmů. A protože je typ dokumentu XHTML 1.1 založen výhradně na výhodách definovaných v XHTML modulech [XHTMLMOD], neobsahuje žádné z překonaných funkcí XHTML 1.0 ani HTML 4. I přes to, nebo možná kvůli tomu, poskytuje typ dokumentu XHTML 1.1 pevný základ pro budoucí typy, které budou zaměřeny na rozmanité prostředí uživatelských agentů.

Typ dokumentu XHTML 1.1 byl vytvořen z následujících XHTML modulů. Elementy, atributy a modely minimálního obsahu asociované s těmito moduly jsou definovány v "Modularizaci XHTML" [XHTMLMOD]. Tyto elementy jsou zde vypsány z informačních důvodů, ale definice v "Modularizaci XHTML" by měly být považovány za definitivní. V on-line verzi tohoto dokumentu odkazují názvy modulů v seznamu níže na definice modulů podle současné verze "Modularizace XHTML."

Konstrukční modul*
body, head, html, title
Textový modul*
abbr, acronym, address, blockquote, br, cite, code, dfn, div, em, h1, h2, h3, h4, h5, h6, kbd, p, pre, q, samp, span, strong, var
Hypertextový modul*
a
Modul seznamů*
dl, dt, dd, ol, ul, li
Objektový modul
object, param
Prezentační modul
b, big, hr, i, small, sub, sup, tt
Editační modul
del, ins
Obousměrný textový modul
bdo
Modul formulářů
button, fieldset, form, input, label, legend, select, optgroup, option, textarea
Tabulkový modul
caption, col, colgroup, table, tbody, td, tfoot, th, thead, tr
Obrázkový modul
img
Modul klientských obrazových map
area, map
Modul serverových obrazových map
Atribut ismapimg
Modul vnitřních událostí
Atributy událostí
Metainformační modul
meta
Skriptovací modul
noscript, script
Modul stylů
element style
Modul atributu style Překonaný
atribut style
Modul link
link
Modul base
base

XHTML také využívá modul Ruby vysvětlivek, jak je definován v [RUBY]:

Modul Ruby vysvětlivek
ruby, rbc, rtc, rb, rt, rp

Tento typ dokumentu nevyžaduje žádné další definice. Implementace tohoto typu dokumentu jako XML DTD je definována v Dodatku C.